Hiển thị kết quả duy nhất

  Lưu Lượng: 8.4m³/h
  Cột Áp: 238m
  Lưu Lượng: 8.4m³/h
  Cột Áp: 182m
  Lưu Lượng: 8.4m³/h
  Cột Áp: 140m
  Lưu Lượng: 8.4m³/h
  Cột Áp: 105m
  Lưu Lượng: 16.2m³/h
  Cột Áp: 196m
  Lưu Lượng: 16.2m³/h
  Cột Áp: 159m
  Lưu Lượng: 16.2m³/h
  Cột Áp: 123m
  Lưu Lượng: 21m³/h
  Cột Áp: 148m
  Lưu Lượng: 21m³/h
  Cột Áp: 118m
  Lưu Lượng: 21m³/h
  Cột Áp: 95m
  Lưu Lượng: 21m³/h
  Cột Áp: 71m
  Lưu Lượng: 13.8m³/h
  Cột Áp: 88m
  Lưu Lượng: 6m³/h
  Cột Áp: 131m
  Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 76m
  Lưu Lượng: 8.4m³/h
  Cột Áp: 77m