BƠM ĐÀI PHUN
  Lưu Lượng: 52.2m³/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 120m³/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 67.2m³/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 210m³/h
  Cột Áp: 16m
  Lưu Lượng: 34.8m³/h
  Cột Áp: 16m
  Lưu Lượng: 53.4m³/h
  Cột Áp: 20m
BƠM CÔNG NGHIỆP
  Lưu Lượng: 132m³/h
  Cột Áp: 56.5m
  Lưu Lượng: 42m³/h
  Cột Áp: 76.1m
  Lưu Lượng: 22m³/h
  Cột Áp: 166m
  Lưu Lượng: 22m³/h
  Cột Áp: 222m
  Lưu Lượng: 42m³/h
  Cột Áp: 56.5m
  Lưu Lượng: 3.5m³/h
  Cột Áp: 161m
  Lưu Lượng: 132m³/h
  Cột Áp: 24.6m
  Lưu Lượng: 7m³/h
  Cột Áp: 114m
TƯ VẤN KỸ THUẬT